خط#خوشنویسی #داور #قاسمی #مدرس#انجمن#خوشنویسان#ایران#تذهیب #خانم رضایی#هنرجوی#استاد #معصومه #کشاورز #شعر #قیصر#امین پور# می‌خواهمت چنان که شب خسته خواب را  می‌جویمت چنان که لب …